2 ساعت | پرتال خبری

فرق کسى که نماز مى خواند و گناه مى‌کند با کسى که گناه نمی کند و نماز هم نمى‌خواند چیست؟

۲۰ مهر ۱۳۹۶

قبل از هر چیز باید بگوییم تصور این که کسی بی نماز باشد و گناه نکند محال است، چرا که کم ترین گناهی که چنین فردی در هر روز انجام می دهد ترک نماز است و همان گونه که می دانیم ترک نماز از گناهان کبیره می باشد.