2 ساعت | پرتال خبری

حکم شرعی بازی های آنلاین چیست؟

۲۰ مهر ۱۳۹۶

اگر در این بازی بازنده چیزی را به برنده واگذار میکند که ارزش مالی دارد حکم قمار را دارد و جایز نمی باشد.و همچنین خرید و فروش آن مقدار اعتباری که برنده از بازنده بدست آورده است جایز نمی باشد.