2 ساعت | پرتال خبری

آثار و ثمرات ولایت‌مداری

۲۰ مهر ۱۳۹۶

شرط پذیرش اعمال، ولایت‌مداری است و هر کس که به ولایت نزدیکتر شود و در ولایت‌مداری استوارتر گردد، بهره بیشتری از چشمه‌های معنوی خواهد برد.