2 ساعت | پرتال خبری

بازگشت سفری به بانک گردشگری

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
سفری که پس از احمد معتمدی سکان هدایت نخستین بانک خصوصی کشور را به دست گرفته بود، در کمتر یک فصل به بانک گردشگری بازگشت و به صورت رسمی در این بانک معارفه شد.بر اساس این گزارش، بانک اقتصاد نوین نیز بنابر موازین قانونی یک ماه فرصت دارد تا فرد مورد نظر خود را برای اخذ تاییدیه صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کند و در این مدت اعضای هیات مدیره مدیریت راهبردی بانک را برعهده دارند. بازگشت سفری به بانک گردشگری