2 ساعت | پرتال خبری

افزایش ۴ درصدی تورم تولیدکننده در دی‌ماه

۸ بهمن ۱۳۹۵
شاخص بهای تولیدکننده درایران طی دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۴ به‌میزان ۴ درصد افزایش یافت.  به گزارش بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:   شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در دی‌ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۳.۳ رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.   شاخص مذکور در دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش ۴ درصدی تورم تولیدکننده در دی‌ماه